Ana Sayfa Eğitim Haberleri 5 Ekim 2022 64 Görüntüleme

Halk Eğitimi Merkezlerinde Türk Müziği Enstrümanları Eğitimi ve Koro Çalışması

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-74908354-101.04-57971348 16.09.2022
Konu : Halk Eğitimi Merkezlerinde Türk Müziği
Enstrümanları Eğitimi ve Koro Çalışması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

Toplumların müzikleri kültürlerini nesilden nesile aktaran değerli bir hazinedir. Her dönemin müziği o dönemin edebiyatından, felsefesinden, yaşam biçiminden izler taşır. Tük müziği de tarih boyunca çeşitli dönemlerden etkilenerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Müzikteki gelip geçen güncel eğilimlerin aksine Türk müziği büyük bir kültürel birikimin eseridir.
Türk müziği eğitimin yaygınlaşması için İlgi (a) Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen kültürel etkinlikler kapsamında tüm halk eğitimi merkezlerinde Türk Müziği Enstrümanları Eğitimi kursları ve Türk Müziği Koro Çalışması kurslarının açılması ve bu kursların teşvik edilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu kursların açılması için gerekli duyuru ve tanıtımların yapılması, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan kurs programların açılması için yeterli sayıya ulaşılıp ulaşılmadığının titizlikle takip edilmesi, programın eğitimci niteliklerine uygun eğitimci görevlendirilmesi, iş ve işlemlerin Ek-3’teki Türk Müziği Korosu Uygulama Usul ve Esasları doğrultusunda yapılması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sabahattin DÜLGER
Bakan a.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

AÇILACAK OLAN TÜRK MÜZİĞİ KURS PROGRAMLARI 

 1. Bendir Eğitimi
 2. Kudüm Eğitimi
 3. Darbuka ( Türk Müziği) Eğitimi
 4. Ney Eğitimi
 5. Keman ( Türk Müziği ) Eğitimi
 6. Tambur Eğitimi
 7. Kanun Eğtimi
 8. Klasik Kemençe Eğitimi
 9. Ut Eğitimi
 10. Klarnet ( Türk Müziği) Eğitimi
 11. Türk Müziği Koro Çalışması

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI ALANI TÜRK MÜZİĞİ KORO ÇALIŞMASI KURS PROGRAMI

PROGRAMIN ADI
Türk Müziği Koro Çalışması
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
2. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu,
3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen Yaygın
Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 15 Yaşından gün almış olmak
3. 18 yaşını tamamlamayanlar için veli/vasi izin belgesi.
4. Kurs için gerekli zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs Programının Uygulanmasında Eğitimciler Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre
Görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre müzik alanı öğretmeni olarak
atananlardan Türk Müziği Konservatuarı mezunu olanlar, bu alanlarda Hayat Boyu
Öğrenme Kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler,
2. Türk Müziği Konservatuarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri
3. Resmî kurumlarda çalışanlardan Türk Müziği Konservatuarı mezunları,
4. Türk Müziği Konservatuarı mezunları.
5. Bu koşulları sağlayamayan öğretmen bulunamadığı takdirde Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına
İlişkin Çizelgeye” göre müzik müzik öğretmeni olarak atanan öğretmenler.
PROGRAMIN AMAÇLARI
1. Türk Müziğini tanıması,
2. Farklı makamlardaki şarkıları meşk yoluyla öğrenmek suretiyle makamlar üzerine
farkındalık geliştirmesi,
3. Çalışmalara eşlik eden Türk Müziği ritm enstrümanlarının zaman içinde kulağına
yerleşmesi sayesinde ritim duygusunu geliştirmesi,
4. Çalışmalara eşlik eden Türk Müziği enstrümanlarının zaman içinde kulağına
yerleşmesi sayesinde Türk Müziği nağmelerini daha yakından tanıması,
5. Koro halinde şarkı söyleme çalışmaları sayesinde birlikte ahenkli ses çıkarmayı
öğrenmesi,
6. Ortak müzik yapma duygusunun gelişimi sayesinde topluma aidiyet duygusunun
gelişmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel ve koro olarak öğrenmeyi
destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
2. Türk Müziği Koro Çalışması kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan
bireylere aşağıdaki değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Değerler: sorumluluk, kurallara uyma, çalışkanlık, sabır, nezaket,
duyarlılık
3. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin
kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda
bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.
4. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme,
çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
5. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme
faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.
6. Program sonunda bireyin Türk Müziği Koro Çalışması kurs düzeyinin ölçülmesi için
değerlendirme yapılmalıdır.
7. Koro çalışmaları ve bu koroların vereceği konserlerle ilgili çalışmalar Şarkılar Bizi
Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz Türk Müziği Korosu Kurulması ve Sürecin Yürütülmesine
İlişkin Uygulama Esaslarına uygun olmalıdır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saati uygulanacak şekilde toplam (150) saattir.
Konular Süre (Ders Saati)
BİRLİKTE SÖYLEME 12
TÜRK MÜZİĞİ USULLERİ 6
RAST MAKAMI VE REPERTUARI 12
NİHAVENT MAKAMI VE REPERTUARI 12
MUHAYYER KÜRDİ MAKAMI VE REPERTUARI 12
KÜRDİLİ-HİCAZKÂR MAKAMI VE REPERTUARI 12
HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI 12
SEGÂH MAKAMI VE REPERTUARI 12
HÜSEYNİ MAKAMI VE REPERTUARI 12
SUZİNAK MAKAMI VE REPERTUARI 12
MUHAYYER MAKAMI VE REPERTUARI 12
UŞŞAK MAKAMI VE REPERTUARI 12
SEGAH MAKAMI VE REPERTUARI 12
TOPLAM 150
İÇERİK
1.BİRLİKTE SÖYLEME
Sesi oluşturan Ögeler
İnsan Sesi
Resonans ve Registre Bölgeleri
Koroda Eşgüdüm
Entonasyon
Şefle Çalışma
2.TÜRK MÜZİĞİ USULLERİ
Türk Sanat Müziğinde basit usuller
Birleşik Usuller
3.RAST MAKAMI VE REPERTUARI
Rast Makamı Örnek Eserleri,
Rast Makamında Repertuvar Hazırlama
Rast Makamında Farklı Tavırlar
4.NİHAVENT MAKAMI VE REPERTUARI
Nihavent Makamı Örnek Eserleri
Nihavent Makamında Repertuvar Hazırlama
Nihavent Makamında Farklı Tavırlar
5.MUHAYYER KÜRDİ MAKAMI VE REPERTUARI
Muhayyer Kürdi Makamı Örnek Eserler
Muhayyer Kürdi Makamında Repertuar Hazırlama
Muhayyer Kürdi Makamında Farklı Tavırlar
6.KÜRDİLİ-HİCAZKÂR MAKAMI VE REPERTUARI
Kürdili-Hicazkâr Makamı Örnek Eserleri
Kürdili-Hicazkâr Makamında Repertuvar Hazırlama
Kürdili-Hicazkâr Makamında Farklı Tavırlar
7.HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI
Hicaz Makamında Repertuvar Hazırlama
Hicaz Makamında Farklı Tavırlar
8.SEGÂH MAKAMI VE REPERTUARI
Segâh Makamı Örnek Eserleri
Segâh Makamında Repertuvar Hazırlama
Segâh Makamında Farklı Tavırlar
9.HÜSEYNİ MAKAMI VE REPERTUARI
Hüseyni Makamında Örnek Eserler
Hüseyni Makamında Repertuar Hazırlama
10.SUZİNAK MAKAMI VE REPERTUARI
Suzinak Makamında Örnek Eserler
Suzinak Makamında Repertuar Hazırlama
11.MUHAYYER MAKAMI VE REPERTUARI
Muhayyer Makamında Örnek Eserler
Muhayyer Makamında Repertuar Oluşturma
12.UŞŞAK MAKAMI VE REPERTUARI
Uşşak Makamındaki Aralıklar ve Seyir Özelliği
Uşşak Makamında Örnek Eserler
Uşşak Makamında Repertuar Oluşturma
13.SEGAH MAKAMI VE REPERTUARI
Segâh Makamında Örnek Eserler
Segah Makamında Repertuar Oluşturmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Değerlendirme, “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları
Yönetmeliği” esaslarına göre yapılmalıdır.
1. Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
2. Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır.
Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik
ortalaması ile belirlenir. Bu puan kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
3. Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme
kapsamına alınabilir.
4. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi
kullanılarak da yapılabilir.
5. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
6. Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda
yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı) tüm sınavlar 100 puan
üzerinden değerlendirilir.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Programın uygulama sürecinde; kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri
ve kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
3. Programın uygulanabilmesi için Müzik alanı, standart donanımlar ve programın
gerektirdiği diğer donanımlar kullanılacaktır.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara, “Kurs Bitirme Belgesi” düzenlenir.

TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNA İLİŞKİN UYGULAMA VE ESASLARI

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan bütün halk eğitim merkezlerinde, Türk Müziği Koro İcrası Programı adı altında, birer Türk Müziği Korosu kurulması planlanmıştır.

Türk Müziği Korusuna ilişkin iş ve işlemler aşağıdaki hususlara göre yürütülecektir:

 1. Korolar en az yirmi koristten (kursiyer) oluşacak, talep doğrultusunda oluşacak sayının üst limiti bulunmayacaktır.
 2. Halk eğitim merkezlerinde talep yüksek olduğu takdirde birden çok koro kurulması mümkündür.
 3. Korolar kurslarda görevlendirilen eğiticiler bir (koro şefi) tarafından çalıştırılacak ve konsere hazırlanacaktır.
 4. Eğiticiler (koro şefi) kurs programında belirtilen eğitimciler netliği şartlarını taşıyan kişiler arasından seçilecektir.
 5. Proje çerçevesinde Eylül 2022 döneminde kursiyer başvuruları alınacak ve korolar oluşturulacaktır.
 6. Koro başvurusunda bulunacakların 15 yaş üstü yetişkinler olması gerekmektedir.
 7. Proje Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın koordinasyonunda yürütülecektir.
 8. Koroların repertuarı her halk eğitim merkezine gönderilecek ve ekte bulunan yüz adet eser arasından seçilecektir.
 9. Eserler Türk Müziği’nin Hicaz, Rast, Muhayyerkürdi, Kürdilihicazkar, Nihavend, Hüzzam ve Segah makamlarından seçilmiştir.
 10. Çalışılacak ve konser vermek için öğrenilecek eserlerin sayısı en az on beş, en çok yirmi olacaktır.
 11. Konserin ara vermeden tek bölüm halinde gerçekleştirilmesi durumunda repertuar on beş eserden oluşacaktır. Eğer ara verilerek bir konser yapılacaksa iki bölümde onar eser olmak üzere toplam yirmi eserlik bir repertuar çalışılacaktır.
 12. Konser repertuarına her koro şefi, kendi yöresel müziğini de sergilemek için koronun bulunduğu ile ait üç adet makamsal özelliğe sahip müzik eserini ekleyebilecektir. (Yirmi artı üç)
 13. Korolar Ekim ayında çalışmaya başlayacak, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık dönemin bitiminde Ocak 2023’te bulundukları ilde birer konser vereceklerdir. Konser ile ilgili iş ve işlemler il millî eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
 14. Koro çalışmalarında nota bilgisi olmayan koristlere hitap edileceğinden meşk usulüyle eğitim sisteminden yararlanılacaktır. Eserleri dinleyerek öğrenen koristlerden konserlerde eserleri ezbere okumaları beklenecektir.
 15. Koro çalışmaları sürerken müziğin birleştirici gücünden yararlanarak koro üyelerinin kaynaşmalarını sağlayıcı sosyal aktivitelere katılmaları şefler tarafından teşvik edilecektir. (Piknik, konser izlemeye gitmek, ev toplantıları, vs)
 16. Konserlere halkın yanında birim ve mülki amirlerin de katılması sağlanacaktır.
 17. İllerde verilecek konserlerin yanı sıra yine Ocak 2023 zaman diliminde her ilin en başarılı bulunan Türk Müziği korosu, İstanbul’daki koordinasyon merkezi tarafından belirlenecek bir komşu ile giderek orada bir konser daha verecektir.
 18. Komşu illerde konser verecek korolar, illerde müzik öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonlarca seçilecektir.
 19. Komşu illere gidecek korolar istenirse aynı il içindeki tüm proje korolarının bir bileşimi olabilir.
 20. Komşu illere gidecek korolar en fazla elli koristten oluşacaktır. Amatör saz katılımı varsa sayıları on ile sınırlandırılacaktır.
 21. İl dışında verilecek konserlere katılacak koronun ulaşım ve konaklama iş ve işlemleri koronun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
 22. İl dışında verilecek konserlerin organizasyonu konser verilecek il millî eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
 23. Konser repertuarının hazırlığı sırasında korolara talep etmeleri halinde seçtikleri repertuardaki eserlerin seslendirilmiş kayıtları ile, koronun çalışması için hazırlanmış yalın enstrüman kayıtları gönderilecektir.
 24. Talep edilmesi halinde belirlenen ve ekte belirtilen yüz eserin notaları koro şeflerine gönderilecektir.
 25. Ocak 2023’te verilecek il içi ve il dışı konserlerin ardından Şubat ve Mart 2023 döneminde yapılacak çalışmaların sonunda Nisan 2023 ayının son haftasında her ilden seçilecek koristlerin katılımıyla İstanbul ya da Ankara’da 15 bin kişilik bir koro ile bir stadyum konseri verilmesi planlanmıştır.
 26. Yılsonundaki büyük konsere katılacak koristlerin seçimi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlar tarafından belirlenecektir. Komisyonlar Türk Müziği eğitimi almış müzik öğretmenlerinden oluşacaktır. (Komşu illerde konser verecek korolar, illerde müzik öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonlarca seçilecektir. İbaresi ile çelişiyor.)
 27. Yıl sonundaki büyük konsere katılacak koroların ulaşım ve konaklama iş ve işlemleri koroların bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
 28. Koro çalışmalarının yanı sıra geleneksel Türk Müziği enstrümanlarının eğitimi konusunda açılan kurslarda yetişen kursiyerler koroların konserlerinde yer alabilecektir.
 29. Proje çerçevesinde toplam 150 saatlik bir çalışma ile konserlere hazırlanılması ön görülmüştür.
instagram takipçi satın al |
gaziantep escort bayan gaziantep escort hacker site muğla escort fethiye escort bodrum escort marmaris escort izmir escort maltepe escort haberror.com pastetext.net Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat Bahsegel Rulet Casino Selçuksports Manavgat Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort bayan